SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA Budapest, VII.Ker. Erzsébet Krt. 4. fsz 4.     Mobil: 06-70-515-5913

Itt talál meg minket

Közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról


A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. „B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt,
„Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában
meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély;

2. közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam;

3. közlekedési alapismeretek vizsga: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.

2. A támogatásra való jogosultság

2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam
támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy
veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján
a 20. életévét még nem töltötte be.

3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás

4. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez
szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon
vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

(4) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által
– az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített
elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.

(5) Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező

a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c) állampolgárságát,
d) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,
M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám 1905
e) „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
naptári napját,
f ) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás
megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
(6) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj
összegét.

(7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.

5. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 30 nap.

(2) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával
a hiányzó bizonyíték nem pótolható.

(3) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a NYUFIG megkeresi a közlekedési hatóságot annak igazolása
céljából, hogy a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély
megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, 2. § szerinti vizsgát.

(4) A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély
megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.

6. § (1) A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.
(2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével
összefüggő működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó
költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. § (1) Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha
erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte.
(2) A vizsga érvénytelenítése esetén – a visszafizetésre kötelezés érdekében – a közlekedési hatóság 15 napon belül
tájékoztatja a NYUFIG-ot.

(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti adatok átadásának rendjét a közlekedési hatóság és
a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. július 1-jén lép hatályba.